آسیبها(قسمت چهارم)

عیب کارما در امربه معروف ونهی از منکر اینست که هنوز منطق را وارد آن نکرده ایم.یعنی نخواسته ایم از روی منطق عمل کنیم تا معروف را رواج ومنکر را ازبین ببریم....حداکثر منطق ما این است که بگوییم وبنویسیم وبعد هم اگر دیدیم گفتن ونوشتن فایده ندارد،اعمال زورکنیم؛درصورتی که منطق این نیست...

ابتدا باید پندهای تحکم آمیز کرد وبعد هم اعمال وجبر و«چون پندنهند نشنوی،بند نهند»

ماباید بدانیم که درراه امربه معروف ونهی ازمنکر غیر ازپند وبند راه دیگری هم است که صحیح تر است.درحدیثی آمده که امربه معروف سه مرحله دارد:

مرحله قلب،مرحله زبان،مرحله ید(دست)وبه تعبیر دیگر،مرحله فکر و نیّت ،مرحله نطق وبیان ومرحله عمل؛                                          اول :مرحله قلب ودل یعنی مرحله علاقه وفکر...

دوم:مرحله زبان،بیانِ حقیقت روشن کن داشته باشیم ؛نه اوامر ونواهی تحکم آمیز...

سوم:باید نطق عملی داشته باشیم؛یعنی راه عملی را انتخاب کنیم وطی نماییم.

 ودرنظر بگیریم اینکه درمرحله قلب آمر به معروف وناهی ازمنکر باشیم... مرحله زبان،یعنی بیان ما حقیقت روشن کن وهادی باشد،نه تحکم،آمریّت،...مرحله عمل وید؛البته نه به معنای زور، بلکه به معنای پیش قدمی در راه خیر واستباق(سبقت گرفتن)که درقرآن است.1

پس از بیان آسیبها در این بخش مروری خواهیم داشت بر بیانات مقام معظم رهبری پیرامون امربه معروف ونهی ازمنکر:

اساس جهاد را امربه معروف ونهی از منکراستوار میکند.مگر مأمورین ومسئولین ما می توانند آمربه معروف وناهی ازمنکر رابا دیگران مساوی قراردهند؟؛چه رسدبه اینکه نقطه مقابل اورا تأیید کنند!؟

البته جوان حزب اللهی هم باید باهوش باشد.باید چشمهایش را بازکند ونگذارد کسی در صفوف او رخنه کند وبه نام امر به معروف ونهی ازمنکرفسادی ایجاد نماید که چهره حزب الله را خراب کند 2

پی نوشت:

1)آیت الله شهید مرتضی مطهری

2)خبرگزاری بسیج28/10/1388