(قسمت اول)نگاه اجمالی

 

بانگاهی به دنیای امروز میتوان دریافت که عقلاء،دانشمندان وصاحبان خرد ونیز عامه مردم جوامع بشری براین عقیده اند که اگر انجام عملی اثر مخرب برروی افراد جامعه وکانون خانواده ها داشته باشد لازم می آید ازارتکاب آن عمل جلوگیری شود که به فراخور قوانین حاکم در هرکشور دستگاه های مختلفی عهده دار سازماندهی این دست امور هستند.پس از بررسی پیرامون این مطلب از منظر عقلاء نگاهی به جوانب دینی و ارزشی این مبحث داشته باشیم. همانگونه که ذکر شد برخورد با افعال تخریبی در بین مردم از دیر باز بطور طبیعی مرسوم بوده است که منشاء دینی دارد بطورمثال پس ازاعلام رسالت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) خداوند متعال وی را به سه چیز امر میکند وتصریح میفرماید که بقاء رسالت در گرو انجام این سه کار است :

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ (اعراف199)

عفو را پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از جاهلان اعراض کن

دراین آیه کوتاه شرایط تبلیغ ورهبری وپیشوایی به شکل مختصر وجالب بیان شده .

دربخش اول اشاره به عدم سختگیری بامردم ،پذیرش عذرآنهاومدارا دارد وتصریح میفرماید به اندازه توان آنان انتظار داشته باش .بدیهی است که اگر آمر به معروف وناهی از منکر شخص سختگیری باشد در اندک زمانی اطرافیان خود را ازدست خواهد داد ونفوذی در قلوب دیگران نخواهد داشت(خُذِ الْعَفْوَ)1

در بخش دوم تاکید دارد به دعوت مردم به کار نیک وآنچه راکه عقل وخرد شایسته میداند وآنچه که خدا نیک معرفی نموده ودستور به آن داده است(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)2

وخلاصه در سومین بخش از این آیه شریفه توصیه به صبر وبردباری دربرابر جاهلان دارد(وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ)3

1)تفسیر نمونه جلد 7 صفحه61

2) تفسیر نمونه جلد 7 صفحه62

3)تفسیر نمونه جلد 7 صفحه63

چرا امربه معروف ونهی ازمنکر کنیم؟؟....

ادامه دارد.......