وبلاگی با مضامین مذهبی

بروز رسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شیخ مجتبی صدوقی نیا

امر به معروف ونهی ازمنکر "واجب فراموش شده" (قسمت پنجم_بخش پایانی)

امر به معروف ونهی ازمنکر "واجب فراموش شده"

(قسمت پنجم_بخش پایانی)

برکات عمل وعواقب ترک این فریضه:

در قسمت پنجم وآخرین بخش از این بخث با نگاهی به آیات قرآن کریم وروایات معصومین علیهم السلام به بررسی آثار وبرکات عمل کردن به این فریضه وعواقب ترک آن خواهیم پرداخت.

آثار عمل کردن(آیات):

1)استمرار امربه معروف ونهی ازمنکر زمینه ساز به قدرت رسیدن صالحان است.(توبه،71)

2)اهتمام به امربه معروف ونهی ازمنکر بهرهمندی از رحمت الهی وبرخورداری از نعم بهشتی را درپی خواهد داشت(توبه،72)

3)پویا بودن امربه معروف ونهی ازمنکر دریک جامعه یکی ازنشانه های برتری ورشد آن جامعه است(آل عمران،110)

(روایات):

1)اهتمام به امربه معروف ونهی ازمنکرموجب دلگرمی مومنان ویأس ونا امیدی کافران می شود.(نهج البلاغه،حکمت31)

2)امربه معروف ونهی ازمنکر دوخصلت الهی است وخداوندآمربه معروف وناهی ازمنکر رامیان مردم عزیز می گرداند.                   (وسائل الشیعه،ج11،ص398)

3)امربه معروف ونهی ازمنکرباعث شراکت در عمل به معروف واجتناب از منکر دیگران می شود.(نهج الفصاحه ،جمله 1026)

4) امربه معروف ونهی ازمنکرباعث امنیت درجامعه اسلامی میگردد.(مهجه البیضاء ج3 ص97)

عواقب ترک

1)ترک امربه معروف ونهی ازمنکرموجب محرومیت ازالطاف الهی می شود وبه مثابه اعلان جنگ با خداست.(وسائل الشیعه ج4ص296)

2)ترک امربه معروف ونهی ازمنکرباعث تسلط یافتن اشراروطاغوتیان ورواج فضای بدخواهی درجامعه می گردد.(لثانی الاخبارج5ص263)

3) امربه معروف ونهی ازمنکرموجب کاهش احساس مسئولیت اجتماعی در نهایت ازبین رفتن حیات واقعی درجامعه می شود. (مهجه البیضاء ج4 ص105)

4) ترک امربه معروف ونهی ازمنکرباعث تضعیف ایمان حقیقی درافراد می شود.(کنزالاعمال ج4ص47)

5) ترک امربه معروف ونهی ازمنکرازمیزان نزولات آسمانی کاسته وموجب پیدایش عداوت وکینه دربین مردم می شود. (مهجه البیضاء ج4 ص105)

6)ترک فریضتین موجب می شود که کارهای نیک به مرورمنکر به نظرآیند ومنکرات به تدریج به امور پسندیده تبدیل شوند. .(وسائل الشیعه ج6ص296)

7)اجتناب ازامربه معروف ونهی ازمنکرموجب محشورشدن بصورت غیر انسانی درآخرت می شود. (کنزالاعمال ج3ص83)

 

 

 

درپایان لازم میدانم به همه شما خوانندگان عزیز این مقاله یاآوری کنم که هدف از تحریر این مقاله وانتخاب این موضوع آشنایی بیشتر عامه مردم جامعه علی الخصوص نسل جوان با این (واجب فراموش شده) بوده است.ونیز توجه به این نکته که همه ما لازم است درراه اصلاح جامعه خود در راستای داشتن محیط زندگی عاری از ناپاکی تلاش کنیم که این مهم بدون همکاری مردم ومسئولین امکان پذیر نیست.

دوام توفیقات روزافزون شمارا ازخداوند منان خواهانم

گیلان_مجتبی صدوقی نیا

10رجب1438-19فروردین1396

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شیخ مجتبی صدوقی نیا

امربه معروف ونهی ازمنکر"واجب فراموش شده"قسمت چهارم

                           

آسیبها(قسمت چهارم)

عیب کارما در امربه معروف ونهی از منکر اینست که هنوز منطق را وارد آن نکرده ایم.یعنی نخواسته ایم از روی منطق عمل کنیم تا معروف را رواج ومنکر را ازبین ببریم....حداکثر منطق ما این است که بگوییم وبنویسیم وبعد هم اگر دیدیم گفتن ونوشتن فایده ندارد،اعمال زورکنیم؛درصورتی که منطق این نیست...

ابتدا باید پندهای تحکم آمیز کرد وبعد هم اعمال وجبر و«چون پندنهند نشنوی،بند نهند»

ماباید بدانیم که درراه امربه معروف ونهی ازمنکر غیر ازپند وبند راه دیگری هم است که صحیح تر است.درحدیثی آمده که امربه معروف سه مرحله دارد:

مرحله قلب،مرحله زبان،مرحله ید(دست)وبه تعبیر دیگر،مرحله فکر و نیّت ،مرحله نطق وبیان ومرحله عمل؛                                          اول :مرحله قلب ودل یعنی مرحله علاقه وفکر...

دوم:مرحله زبان،بیانِ حقیقت روشن کن داشته باشیم ؛نه اوامر ونواهی تحکم آمیز...

سوم:باید نطق عملی داشته باشیم؛یعنی راه عملی را انتخاب کنیم وطی نماییم.

 ودرنظر بگیریم اینکه درمرحله قلب آمر به معروف وناهی ازمنکر باشیم... مرحله زبان،یعنی بیان ما حقیقت روشن کن وهادی باشد،نه تحکم،آمریّت،...مرحله عمل وید؛البته نه به معنای زور، بلکه به معنای پیش قدمی در راه خیر واستباق(سبقت گرفتن)که درقرآن است.1

پس از بیان آسیبها در این بخش مروری خواهیم داشت بر بیانات مقام معظم رهبری پیرامون امربه معروف ونهی ازمنکر:

اساس جهاد را امربه معروف ونهی از منکراستوار میکند.مگر مأمورین ومسئولین ما می توانند آمربه معروف وناهی ازمنکر رابا دیگران مساوی قراردهند؟؛چه رسدبه اینکه نقطه مقابل اورا تأیید کنند!؟

البته جوان حزب اللهی هم باید باهوش باشد.باید چشمهایش را بازکند ونگذارد کسی در صفوف او رخنه کند وبه نام امر به معروف ونهی ازمنکرفسادی ایجاد نماید که چهره حزب الله را خراب کند 2

پی نوشت:

1)آیت الله شهید مرتضی مطهری

2)خبرگزاری بسیج28/10/1388

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شیخ مجتبی صدوقی نیا

امر به معروف ونهی از منکر"واجب فراموش شده"قسمت سوم

قسمت سوم"بایدها ونبایدها"

پس از نگاه اجمالی به جایگاه امربه معروف ونهی از منکر وبررسی چرایی آن از منظر قرآن وروایات در دوقسمت گذشته اکنون در این بخش با توجه به اینکه بسیاری از بزرگان ودانشمندان در این زمینه کتاب نگاشته وسخرانی کرده اند که نشان از اهمیت زیاد این مقوله دارد،ضمن اشاره به کلام دوشخصیت وارسته وصاحب قلم به بررسی"بایدها ونباید ها"درامربه معروف ونهی ازمنکر خواهیم پرداخت .

امربه معروف ونهی از منکر درجایی است که کسی عالماًوعامداًبا اینکه میداند فلان کار واجب است ترک میکند.عالماًوعامداً با اینکه میداند فلان کار حرام است انجام میدهد درچنین جایی سخن از امربه معروف ونهی از منکر فرد و امت اسلامی است که فرد یا جامعه باید به آن فرمان صادر کند طوری که این معروف عمل شود و آن منکر ترک بشود بنابراین امربه  معروف ونهی از منکر یک مرحله ولایت متقابلی است که مومنان نسبت به یکدیگر دارند.1

یکی از جنبه های بسیارمهم در وظیفه بزرگ وخطیر امربه معروف ونهی ازمنکر ودعوت زبانی وعملی به خیر این است که محیط اجتماعی رابرای پرورش استعداد وآمادگی خیر در توده ها آماده میکند.حساب در امر به معروف ونهی ازمنکر حساب دیگری است.حساب محیط سازی است،محیط سالم برای پرورش سالم وصحیح استعدادهای خیر نهفته در انسان.مساله بهداشت محیط اجتماعی است.این شوخی برنمی دارد.البته یک شرط اصلی در امربه معروف ونهی از منکر شناخت معروف ومنکر است.اصلا کسی که خودش نمی داند معروف ومنکر چیست،به چه چیزی دعوت کند؟؟چه چیزی را امر ونهی کند ؟؟2

پی نوشت:

1)علامه جوادی آملی

2)برگرفته از کتاب باید ها ونبایدهای دکترشهید بهشتی

آسیبها ،آثار ونتایج...

ادامه دارد...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شیخ مجتبی صدوقی نیا

امر به معروف ونهی ازمنکر "واجب فراموش شده"قسمت دوم

(قسمت دوم)

چرا امر به معروف کنیم؟

پس از بررسی اصل امر به معروف ونهی از منکر وحساسیتهای مختص به آن درقرآن یک سوال مشترک دراذهان عموم مخاطبان ایجاد می شود که اصولاً "چرا باید امربه معروف ونهی ازمنکر کنیم؟"قرآن کریم درپاسخ به این سوال آیات متعددی بیان می فرمایدکه در این جا به ذکر 2 آیه اکتفا میکنیم

آیه 140 سوره آل عمران : وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ                           

"باید که از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند اینان رستگارانند"

آیه 71سوره توبه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ

"مردان مؤمن و زنان مؤمن یار ویاور واولیای  یکدیگرند به معروف فرمان می دهند و از، ناشایست باز می دارند ،و نماز می گزارند و زکات می دهند"                                                                                                                     

نکته ها

چون امر به معروف ونهی از منکر،عامل برپایی واجبات دیگر است،از این رو درآیه قبل از نماز وزکات آمده است.1

پیامها:

1)زن ومرد هردو در اصلاح جامعه تأثیر گذارند(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ)

2)مومنان در جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر ازطرف خداوند ،حق ولایت ونظارت همراه با محبت دارند وبی تفاوت نیستند.( بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ)

3)امربه معروف ونهی ازمنکر که بر همه زنان ومردان با ایمان واجب است ،برخاسته از حق ولایت بریکدیگر است(بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ)

4)امربه معروف ونهی از منکر باید از موضع قدرت باشد نه ضعف.( یَأْمُرُونَ... یَنْهَوْنَ...)

5)توجه به زندگی محرومان وتأمین اجتماعی فقراءدر کنار دیگر مسائل عبادی دارای اهمیت است.( یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ)2 

1)حجةالاسلام والمسلمین قرائتی

2)حجةالاسلام والمسلمین قرائتی

چه زمانی امر به معروف ونهی از منکرکنیم؟                                                                                                                                                                                                             ادامه دارد...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شیخ مجتبی صدوقی نیا

امر به معروف ونهی از منکر(واجب فراموش شده)قسمت اول

(قسمت اول)نگاه اجمالی

 

بانگاهی به دنیای امروز میتوان دریافت که عقلاء،دانشمندان وصاحبان خرد ونیز عامه مردم جوامع بشری براین عقیده اند که اگر انجام عملی اثر مخرب برروی افراد جامعه وکانون خانواده ها داشته باشد لازم می آید ازارتکاب آن عمل جلوگیری شود که به فراخور قوانین حاکم در هرکشور دستگاه های مختلفی عهده دار سازماندهی این دست امور هستند.پس از بررسی پیرامون این مطلب از منظر عقلاء نگاهی به جوانب دینی و ارزشی این مبحث داشته باشیم. همانگونه که ذکر شد برخورد با افعال تخریبی در بین مردم از دیر باز بطور طبیعی مرسوم بوده است که منشاء دینی دارد بطورمثال پس ازاعلام رسالت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) خداوند متعال وی را به سه چیز امر میکند وتصریح میفرماید که بقاء رسالت در گرو انجام این سه کار است :

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ (اعراف199)

عفو را پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از جاهلان اعراض کن

دراین آیه کوتاه شرایط تبلیغ ورهبری وپیشوایی به شکل مختصر وجالب بیان شده .

دربخش اول اشاره به عدم سختگیری بامردم ،پذیرش عذرآنهاومدارا دارد وتصریح میفرماید به اندازه توان آنان انتظار داشته باش .بدیهی است که اگر آمر به معروف وناهی از منکر شخص سختگیری باشد در اندک زمانی اطرافیان خود را ازدست خواهد داد ونفوذی در قلوب دیگران نخواهد داشت(خُذِ الْعَفْوَ)1

در بخش دوم تاکید دارد به دعوت مردم به کار نیک وآنچه راکه عقل وخرد شایسته میداند وآنچه که خدا نیک معرفی نموده ودستور به آن داده است(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)2

وخلاصه در سومین بخش از این آیه شریفه توصیه به صبر وبردباری دربرابر جاهلان دارد(وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ)3

1)تفسیر نمونه جلد 7 صفحه61

2) تفسیر نمونه جلد 7 صفحه62

3)تفسیر نمونه جلد 7 صفحه63

چرا امربه معروف ونهی ازمنکر کنیم؟؟....

ادامه دارد.......

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شیخ مجتبی صدوقی نیا